Uslovi poslovanja

Standardni uslovi poslovanja i podaci o kupcima

I. Uslovi poslovanja

§ 1 Osnovne odredbe

(1) Predmet ugovora je prodaja proizvoda.

(2) Postavljanjem predmetnog proizvoda na našu veb stranicu, dajemo vam obavezujuću ponudu za zaključenje ugovora o prodaji pod uslovima navedenim u opisu predmeta .

(3) Ugovor o kupovini odvija se putem sistema mrežnih kolica na sledeći način: Proizvodi namenjeni kupovini premeštaju se u „kolica za kupovinu“. Kolicu za kupovinu možete odabrati pomoću odgovarajućih dugmadi na navigacionoj traci i tamo u bilo kom trenutku izvršiti promene. Nakon poziva na stranicu „Plaćanje“ i unosa potrebnih ličnih podataka i uslova plaćanja i isporuke, svi podaci o porudžbini se ponovo prikazuju stranicu sa rezimeom porudžbine.Ako ste za primanje uplata koristili sistem trenutnog plaćanja (npr. PaiPal / PaiPal Ekpress, Amazon-Paiments, Sofort), bićete upućeni u našu internet prodavnicu na stranici sa rezimeom porudžbine ili prosleđeni na veb stranicu dobavljača trenutnih plaćanja.Ako ste preusmereni na sistem trenutnog plaćanja, odaberite i unesite svoje detalje po potrebi. Zatim ćete biti vraćeni na stranicu sa rezimeom porudžbine u našoj internet prodavnici. Pre nego što porudžbina bude poslana, možete ponovo proveriti sve podatke, promeniti ih (što se može uraditi i putem funkcije „nazad“ internet pregledača) ili otkazati transakcija kupovine. Klikom na dugme „Pošaljite nalog zajedno sa obavezom plaćanja“ za podnošenje narudžbe izjavljujete da ste prihvatili narudžbinu na pravno obavezujući način kojim se odvija ugovor o kupovini.

(4) Nisu vezani za vaše upite u vezi sa stvaranjem ponude koje su nam prenete. Dostavljamo vam tekstualnu i obavezujuću ponudu (npr. Putem e-pošte), koju možete prihvatiti u roku od 5 dana.

(5) Izvršenje naloga i slanje svih detalja potrebnih zaključenjem ugovora odvijaju se putem e-pošte, delimično automatizovano. Shodno tome, morate osigurati da je adresa e-pošte koju ste položili kod nas ispravna i da je prijem odgovarajuće e-pošte zagarantovan. Naročito morate osigurati da SPAM filter ne blokira odgovarajuće e-adrese.

§ 3 Pravo zadržavanja, rezervacija vlasničkih prava

(1) Pravo zadržavanja možete ostvariti samo ako dotična situacija uključuje potraživanja koja proizilaze iz istog ugovornog odnosa.

(2) Roba ostaje u našem vlasništvu dok se u celosti ne plati kupoprodajna cena.

(3) Ako ste privrednik , primenjuju se i sledeći uslovi:

a) Zadržavamo vlasništvo nad robom sve dok se potraživanja koja proizilaze iz tekućeg poslovnog odnosa ne reše u potpunosti. Roba koja je predmet zadržavanja vlasništva ne može se založiti ili preneti kao garancija pre nego što vlasništvo nad navedenom robom pređe u vlasništvo.

b) Robu možete ponovo prodati u okviru uredne transakcije. S tim u vezi, ovim ustupate sve zahteve koji iznose iznos iznosa za obračun koji vam se prikupe kao rezultat ponovne prodaje nama, a mi prihvatamo cesiju. Pored toga, ovlašćeni ste da naplatite predmetni zahtev. Međutim, ukoliko ne izvršavate svoje obaveze plaćanja uredno, zadržavamo pravo da sami naplatimo zahtev.

C) U situaciji koja uključuje kombinaciju i spajanje robe koja je predmet zadržavanja prava svojine, stičemo suvlasništvo novoformiranog predmeta. Ovo suvlasništvo odgovara odnosu koji postoji između fakturne vrednosti robe koja je predmet zadržavanja vlasništva i ostalih obrađenih predmeta u vreme obrade.

d) Ako podnesete zahtev ove prirode, dužni smo da ga pustimo hartije od vrednosti koje su nam dužne do te mere da je ostvariva vrednost naših hartija od vrednosti veća od zahteva za obezbeđenje za više od 10%. Odgovorni smo za odabir hartija od vrednosti koje ćemo osloboditi.

§ 4 Garancija

(1) Primenjuju se zakonska prava iz garancije.

(2) Kao potrošač, od vas se traži da odmah čim isporučite proizvod proverite kompletnost, vidljive nedostatke i transportnu štetu i odmah nam otkrijete svoje žalbe i dostavu društvo u pisanom obliku. Čak i ako se ne povinujete ovom zahtevu, on neće imati uticaja na vaše zakonske zahteve za garanciju.

(3) Ukoliko se bavite preduzećem, sledeća razlika se odnosi na gore pomenute propise o garanciji: a) Podrazumeva se da su navedeni podaci mi i opis proizvoda koji pruža proizvođač su jedine stvari koje predstavljaju svojstva i stanje predmetnog proizvoda. Ostale reklame, objašnjenja i izjave koje je izdao proizvođač ne smatraju se reprezentativnim za svojstva i stanje navedenog proizvoda.

b) Ako se utvrdi da je roba neispravna, zadržaćemo pravo da popravimo robu ili isporučimo zamenu. Ako se kvar ne otkloni, možete zahtevati smanjenje cene ili odustati od ugovora po vašem nahođenju. Otklanjanje nedostataka primenljivo je nakon neuspelog drugog pokušaja, osim ako okolnosti ne dokazuju suprotno, posebno zbog prirode predmeta i / ili nedostatka ili drugih uslova. U slučaju popravke, ne smemo snositi dodatne troškove koji nastaju prenošenjem predmeta na mesto koje nije mesto ispunjenja, ukoliko prenos ne odgovara nameni upotrebe predmeta.

c) garantni period iznosi godinu dana nakon isporuke proizvoda. Smanjenje vremenskog ograničenja ne odnosi se na: – na štetu koja se za nas može pripisati krivici prouzrokovanu povredom života, udova ili zdravlja i za drugu štetu prouzrokovanu hotimičnom namerom ili grubom nepažnjom; – u meri u kojoj smo hotimično prikrili nedostatak ili prihvatili garancija za kvalitet robe; – na robu koja se koristi za zgradu u skladu sa njihovim uobičajenim uputstvima za upotrebu i čiji su nedostaci nastali usled toga; – na zakonske regresne zahteve, koje imate protiv nas u vezi sa garancijskim pravima.

§ 5 Izbor zakona, mesto ispunjenja, nadležnost

1) Primenjuje se nemački zakon. Ovaj izbor zakona primenjuje se samo na kupce ako ne rezultira ukidanjem zaštite zagarantovane obaveznim odredbama zakona države u kojoj se nalazi uobičajeno mesto prebivališta određenog kupca (princip koristi od sumnje

(2) Ako niste potrošač, već ste privrednik, pravno lice javnog prava ili institucionalni fond uređen javnim pravom, naše mesto poslovanja je mesto nadležnosti kao i mesto ispunjenja svih usluga koji proizilaze iz poslovnih odnosa koji postoje sa nama. Isti uslov se odnosi na situacije u kojima niste povezani sa opštim mestom nadležnosti u Nemačkoj ili EU, kao i na slučajeve u kojima mesto prebivališta ili uobičajeno mesto prebivališta nije poznato u vreme početka postupka . Ovo nema uticaja na sposobnost pozivanja suda povezanog sa drugim mestom nadležnosti.

(3) Odredbe Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe su izričito neprimenjive.

_______________________________________________________________________________________

II. Korisničke informacije

1. Identitet prodavca

ALFA INTERIER s.r.o.
Kremnická 24
85101 Bratislava
Germany
Telephone: +421221 025 547
E-Mail: sale@systemleveling.com

Alternativno rešavanje sporova:
Evropska komisija pruža platformu za vansudsko rešavanje sporova (ODR platforma), koja se može pogledati na https://ec.europa.eu/odr.

2. Informacije u vezi sa zaključenjem ugovora

Tehnički koraci povezani sa zaključenjem ugovora, samim zaključenjem ugovora i mogućnostima korekcije izvršavaju se u skladu sa propisima „zaključivanje ugovora“ u našim standardnim uslovima poslovanja (I. deo).

3. Ugovorni jezik, čuvanje teksta ugovora

3.1 Jezik ugovora biće engleski.

3.2 Kompletni tekst ugovora nije sačuvan kod nas. Pre nego što se narudžba pošalje, podaci o ugovoru mogu se odštampati ili sačuvati elektronskim putem funkcije štampanja pregledača putem sistema za kupovinu na mreži. Nakon što mi primimo porudžbinu, podaci o porudžbini, zakonski propisani detalji koji se odnose na ugovore o prodaji na daljinu i standardni uslovi poslovanja, ponovo će vam se poslati e-poštom.

3.3 Sve ugovorne informacije biće vam poslate u okviru obavezujuća ponuda u pisanom obliku, putem e-pošte, na primer, za zahteve za ponudu van sistema mrežne korpe, koji se mogu odštampati ili sačuvati u elektronskoj formi na siguran način.

4. Glavne karakteristike proizvoda ili usluge

Ključne karakteristike robe i / ili usluga mogu se naći u odgovarajućoj ponudi.

5. Cene i aranžmani plaćanja

5.1 Cene navedene u odgovarajućim ponudama predstavljaju ukupne cene, kao i troškovi isporuke. Uključuju sve komponente cena, uključujući sve slučajne poreze.

5.2 Troškovi otpreme koji su nastali nisu uključeni u nabavnu cenu. Oni se mogu pregledati klikom na odgovarajuće dugme na našoj veb stranici ili u odgovarajućoj ponudi, prikazani su odvojeno tokom transakcije narudžbine i dodatno ih snosite vi, ukoliko nije potvrđena besplatna dostava.

5.3 Načini plaćanja koji su dostupni su vam prikazani klikom na odgovarajuće dugme na našoj veb stranici ili su obelodanjeni u odgovarajućoj ponudi.5.4 Ako za odgovarajuće načine plaćanja nije drugačije naznačeno, zahtevi za plaćanje koji proizilaze iz zaključenog ugovora postaju plativi odmah.

6. Uslovi isporuke

6.1 Uslove isporuke, datum isporuke i postojeća ograničenja isporuke, ako je primenljivo, možete pronaći klikom na odgovarajuće dugme na našoj veb stranici ili u odgovarajućoj ponudi.

6.2 Ako ste potrošač, zakonski je regulisano sledeće: Rizik od prodaje Predmet koji se slučajno uništi ili pogorša tokom isporuke prelazi na vas samo kada je predmetni predmet isporučen, bez obzira na to da li je transportna operacija osigurana ili ne. Ovaj uslov se ne primenjuje ako ste samostalno naručili prevozničku kompaniju koju nismo odredili mi ili osoba koja je na drugi način imenovana da izvrši brodsku operaciju.

Ako ste privrednik, isporuka i otprema se odvijaju sami rizik.

7.Zakonsko pravo garancije

Odgovornost za nedostatke regulisana je odredbama o „garanciji“ u našim Opštim uslovima poslovanja (Deo I). Ove SBT-ove i detalje o kupcima kreirali su pravnici specijalizovani za IT pravo koji rade za Handlerbund i neprestano se proveravaju da li postoje zakonski propisi. konformizam. Handlerbund Management AG garantuje pravnu sigurnost tekstova i preuzima odgovornost u slučaju izdavanja upozorenja. Detaljnije informacije mogu se naći na sledećoj veb lokaciji: https://vvv.haendlerbund.de/agb-service.last update: 19.11.2018